loading

Ochrona danych osobowych

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art 13 us.1 u ust 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L119/1 z 4 maja 2016(dalej: Ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

STOMED-Marcin Kozakiewicz, jako Administrator danych osobowych Akceptanta będącego osobą fizyczną (osoba której dane dotyczą), podaje następujące informacje.

 1. Administratorem danych osobowych pacjentów jest STOMED- Marcin Kozakiewicz,
  zwany dalej: „Administratorem”.
 2. Kontakt z Administratorem:
  94-011 Łódź, ul. Wileńska 38
  tel. 42 6868014
  e-mail: stomed@stomed.org.pl
 3. Inspektor danych osobowych : prof.dr hab.n.med. Marcin Kozakiewicz
 4. Administrator przetwarza dane osobowe w celu ochrony stanu zdrowia pacjentów, świadczenia usług medycznych, zarządzaniem usługami (w tym przypominające o wizycie SMS i kontakty telefoniczne związanie z terminami) oraz leczenia.
  Podstawą prawną przetwarzania pozyskanych danych jest Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 5. Dane osobowe pacjentów przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów (w tym mogą być przekazane w celu przeprowadzenia badań diagnostycznych, m.in.histopatologicznych do ZOZ Diagnostyka oraz wykonania prac protetycznych, m.in. Pracowni Protetycznych (odpowiednie umowy).
 6. Nie udostępniamy danych osobowych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
 7. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 8. Dane pacjentów będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwym przepisem prawa.( Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta).
 9. Pacjent ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również ma prawo do ograniczenia przetwarzania danych w zakresie przewidzianym przepisami prawa( Ustawa z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta).
 10. Zasady udostępnienia dokumentacji medycznej zostały określone przez przepisy polskiego prawa ( Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta).
 11. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora pacjentowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 12. Przekazanie Administratorowi danych osobowych pacjentów jest wymogiem ustawowym. Dotyczy każdego Pacjenta, wobec którego realizujemy cele opisane w punkcie 4.
 13. Administrator nie podejmuje wobec pacjentów zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 14. Zabezpieczenie danych osobowych następuje w sposób zawarty w szczegółowych procedurach.