loading

Polityka firmy

Informacja dla pacjentów

O umówionych spotkaniach Pani Rejestratorka przypomina Państwu dzień wcześniej systemowym SMS, jednocześnie prosząc o potwierdzenie lub anulowanie wizyty. Wyjątek stanowią zabiegi chirurgiczne, na które SMS wysyłany jest dwukrotnie, pierwszy raz około miesiąca wcześniej i kolejny raz dzień wcześniej.

Jeśli to możliwe, prosimy o powiadomienie nas wcześniej o zmianie lub rezygnacji z wizyty.
Brak informacji z Państwa strony o odwołaniu wizyty skutkuje wykreśleniem pozostałych spotkań z terminarza i ze względu na dość odległe terminy znacznym opóźnieniem zakończenia leczenia i dodatkową opłatą za absencję na wizycie.

Zwracamy się też z prośbą o wyrozumiałość w sytuacji wystąpienia opóźnienia w przyjmowaniu pacjentów. Zdarza się, że nawet standardowe leczenie trudno do końca precyzyjnie zaplanować w określonych ramach czasowych. Dlatego, gdy zabieg się przedłuży, kolejnego pacjenta prosimy o zrozumienie, że zostanie przyjęty z pewnym opóźnieniem, za co z góry serdecznie przepraszamy. Staramy się pracować punktualnie, ale naszym nadrzędnym celem jest jakość wykonywanych usług, a nie czas leczenia.

Regulamin organizacyjny

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
„STOMED”
ULICA WILEŃSKA 38
94-011 ŁÓDŹ

Data sporządzenia regulaminu 23.03.2020
I. Postanowienia ogólne
§ 1


Niniejszy regulamin organizacyjny jest ustanowiony dla podmiotu leczniczego działającego pod nazwą Marcin Kozakiewicz STOMED z siedzibą przy
ul. Wileńskiej 38 w Łodzi (dalej zwanym Praktyką Lekarską)

§ 2

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska w dziedzinie chirurgia stomatologiczna jest wpisana do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, pod numerem księgi 000000073687 oznaczenie organu: L-59

§ 3

Praktyka Lekarska działa na podstawie:

 1. ustawie o działalności leczniczej
 2. wpisy w rejestrze Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi nr Z-73687-20200805
 3. niniejszego regulaminu organizacyjnego

II. Firma, cele i zadania podmiotu leczniczego
§ 4

Praktyka Lekarska działa pod nazwą Marcin Kozakiewicz STOMED,
NIP: 948-152-02-02, REGON: 472859870

§ 5

 1. Podstawowym zadaniem Praktyki Lekarskiej jest udzielanie świadczeń zdrowotnych, mających na celu zachowanie, przywracanie i poprawę zdrowia pacjentów wymagających świadczeń zdrowotnych udzielanych w trybie ambulatoryjnym.
 2. Świadczenia na rzecz pacjentów są wykonywane przez personel posiadający odpowiednie kwalifikacje oraz uprawnienia określone w odrębnych przepisach. Świadczenia zdrowotne udzielane są pacjentom zgodnie z wymaganiami aktualnej wiedzy medycznej. Świadczenia zdrowotne udzielane są pacjentowi z należytą starannością, w warunkach odpowiadających obowiązującym w tym zakresie wymaganiom fachowym i sanitarnym.
 3. Do zadań podmiotu leczniczego w szczególności należy:
  * badanie, porada, opinia, orzeczenia i konsultacja stomatologiczna
  * udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu chirurgii stomatologicznej
  * udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu protetyki stomatologicznej
  * udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki RTG (cyfrowej)
 4. Praktyka Lekarska udziela świadczeń zdrowotnych na zasadzie pełnej odpłatności przez pacjenta.

§ 6

W celu zaspokajania potrzeb zdrowotnych i oczekiwań pacjentów Praktyka Lekarska podejmuje działania zmierzające do podnoszenia jakości świadczonych usług, w szczególności poprzez: podnoszenie kwalifikacji personelu oraz dbałość o zachowania Praw Pacjenta.

III. Struktura organizacyjna praktyki lekarskiej i sposób jej kierowana
§ 7

 1. Działalnością medyczną Praktyki Lekarskiej kieruje prof.dr hab.n.med. Marcin Kozakiewicz, właściciel STOMEDu
 2. Zarządzaniem Praktyką Lekarską kieruje dyrektor ds Marketingu i Zarządzania mgr Agnieszka Zakrzewska-Kozakiewicz
 3. W obrębie miejsca-Łódź, ul. Wileńska 38 wykonywanej Praktyki Lekarskiej funkcjonują inne praktyki lekarskie.

§ 8

 1. Lekarze dentyści działający we własnych praktykach lekarskich udzielają świadczeń w zakresie stomatologii w siedzibie Praktyki Lekarskiej, tj. w Łodzi przy ul. Wileńskiej 38.
 2. Lekarze dentyści są odpowiedzialni za prawidłowe i zgodne z obowiązującymi przepisami funkcjonowanie swoich indywidualnych praktyk lekarskich i respektowanie wspólnych przepisów oraz godne reprezentowanie placówki zarówno w czasie pracy, jak i na zewnątrz.

§ 9

Godziny przyjęć pacjentów zostały określone w harmonogramie, a harmonogram udostępniony na stronie internetowej: www.stomed.org.pl

§ 10

Pracą Praktyki Lekarskiej kieruje właściciel prof.dr hab.n.med. Marcin Kozakiewicz, który samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące Praktyki Lekarskiej oraz ponosi za nią odpowiedzialność. Podczas nieobecności właściciela zastępuje go upoważniony przez niego pracownik.
Do zadań właściciela należy:

 1. nadzór nad jakością udzielanych świadczeń zdrowotnych przez pracowników
 2. zachęcanie pracowników do podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 3. kontrola pracy podległych pracowników (higienistki, asystentki, rejestratorki)
 4. reprezentowanie placówki na zewnątrz

§ 11

W Praktyce Lekarskiej decyzje w sprawach pracowniczych podejmuje dyrektor ds.marketingu i zarządzania mgr Agnieszka Zakrzewska-Kozakiewicz
Do zadań dyrektora należy:

 1. organizowanie i kierowanie pracą podległych pracowników
 2. zapewnienie racjonalnego wykorzystania czasu pracy oraz sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny podległych pracowników
 3. podejmowanie decyzji w sprawach zatrudnienia, wynagrodzenia, karania i zwalniania pracowników
 4. kontrola pracy podległych pracowników
 5. zachęcanie pracowników do podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 6. reprezentowanie placówki na zewnątrz

IV. Rodzaj działalności leczniczej praz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych
§ 12

Praktyka Lekarska udziela ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych zgodnych z nazwą i zakresem działania: ogólnostomatologiczna, protetyka, chirurgia stomatologiczna.

V. Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych
§ 13

 1. Świadczenia zdrowotne udzielane są przez Praktykę Lekarską w miejscu jej siedziby przy ulicy Wileńskiej 38 na pierwszym piętrze.
 2. Niezbędne do procesu leczniczego badania diagnostyczne, które nie mogą być wykonane w podmiocie leczniczym, będą wykonane w innych podmiotach wykonujących działalność leczniczą.

VI. Przebieg udzielenia świadczeń zdrowotnych
§ 14

 1. Praktyka Lekarska świadczy usługi stomatologiczne na zasadach pełnej odpłatności za spełniane świadczenia zdrowotne. Za udzielone świadczenia zdrowotne odpłatne, pacjenci wnoszą opłaty zgodne z ustalonym cennikiem opłat.
  Wysokość opłat określają załączniki nr1 i nr2 do niniejszego regulaminu organizacyjnego.
 2. Świadczenia zdrowotne udzielane są w terminach uzgodnionych z osobą dokonującą rejestracji. Uzgadnianie terminów dokonywane jest przez pacjenta, członków rodziny lub osoby trzecie, osobiście, telefoniczne 426868014
  lub e-mailem stomed@stomed.org.pl.
 3. Proces udzielania świadczeń zdrowotnych rozpoczyna się Rejestracji, gdzie pacjenci zgłaszają się w celu umówienia wizyty do lekarza.
 4. Po zarejestrowaniu się do lekarza, pacjent w umówionym dniu i godzinie zgłasza się do przyjęcia we wskazanym gabinecie lekarskim.
 5. Przyjęcie pacjenta wymaga założenia dokumentacji medycznej. W Rejestracji pacjent zobowiązany jest do założenia karty leczenia.
 6. W Rejestracji pacjent przy pierwszej wizycie zobowiązany jest wypełnić Oświadczenie Pacjenta oraz zapoznać się z ogólnodostępnym regulaminem organizacyjnym w formie papierowej w poradni lub w formie elektronicznej na stronie www.stomed.org.pl
  Pacjent ma prawo złożyć pisemne oświadczenie o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania informacji o jego stanie zdrowia, udzielonych świadczeń zdrowotnych, pozyskiwaniu dokumentacji medycznej, ze wskazaniem imienia i nazwiska, PESELU oraz danych umożliwiających kontakt z tą osobą i jej identyfikację.
  Pacjent ma prawo złożyć pisemne oświadczenie o braku ww upoważnień.
  Wzory oświadczeń są dostępne w Rejestracji oraz stanowią załącznik nr3.
 7. W każdej chwili udzielania świadczenia zdrowotnego pacjent ma prawo do uzyskania wszystkich niezbędnych wyjaśnień, dotyczących postawionej diagnozy, zaproponowanego leczenia oraz opłaty.
 8. Pacjent posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, przedstawiciel ustawowy, bądź opiekun prawny wyraża pisemną zgodę na zabiegi chirurgiczne i protetyczne, które wykonuje się w praktyce lekarskiej.
 9. Leczenie zachowawcze i zachowawcze z miejscowym znieczuleniem prowadzone jest po wyrażeniu ustnej zgody na leczenie przez pacjenta lub przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
  Za dowód wyrażenia zgody w takim przypadku uważa się zgłoszenie się pacjenta na wizytę.

§ 15

 1. Świadczenia zdrowotne udzielane są wyłącznie przez pracowników medycznych, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje do wykonywania świadczeń, potwierdzone dyplomami, certyfikatami i spełniających odpowiednie wymagania zdrowotne.
 2. Osoby udzielające pacjentowi świadczeń zdrowotnych kierują się zasadami etyki zawodowej określonymi przez właściwe samorządy zawodów medycznych.
 3. Świadczenia zdrowotne udzielane są pacjentowi z należytą starannością, w warunkach odpowiadających obowiązującym w tym zakresie wymaganiom fachowym i sanitarnym.
 4. Świadczenia zdrowotne są organizowane w sposób zapewniający pacjentom najdogodniejszą formę korzystania ze świadczeń.

VIII. Organizacja i zadania praktyk lekarskich
§ 16

 1. Głównym zadaniem wszystkich współpracujących praktyk lekarskich jest realizacja:
  * celu Praktyki Lekarskiej, dla którego została ona utworzona
  * zadań określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa
  * zadań określonych w niniejszym regulaminie

IX. Współdziałanie w innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą
§ 17

 1. Praktyka Lekarska w realizacji swoich zadań może współpracować z innymi praktykami i podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, organizacjami społecznymi, fundacjami, stowarzyszeniami naukowymi i innymi instytucjami, których statutowym zadaniem jest działanie na rzecz zdrowia społeczeństwa.
 2. W razie poważnych problemów diagnostycznych, czy terapeutycznych, Praktyka Lekarska może skierować pacjenta do dalszego leczenia w placówce o wyższym poziomie referencyjnym.
 3. Praktyka Lekarska może podpisywać umowy na wykonanie usług medycznych z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, jeśli jest to uzasadnione z punktu widzenia ekonomicznego i służy zabezpieczeniu prawidłowego toku leczenia.
 4. Pod szyldem STOMED przyjmują lekarze, który każdy z nich jest właścicielem własnej praktyki lekarskiej.

X. Udostępniani dokumentacji medycznej, jej prowadzenie, przechowywanie oraz wysokość opłat za jej udostępnianie
§ 18

 1. Dokumentacja medyczna w Praktyce Lekarskiej prowadzona jest w formie elektronicznej, tj karta pacjenta i RTG, oraz papierowej wypisywane przez pacjenta zgody, oświadczenia, upoważnienia.
 2. Dokumentacja medyczna może być udostępniona pacjentowi do wglądu w siedzibie Praktyki Lekarskiej. Na ustną prośbę pacjenta sporządza się odpis z elektronicznej karty leczenia, która nieodpłatnie przekazywana jest pacjentowi lub osobie przez pacjenta upoważnionej.
 3. Podczas pobierania dokumentacji medycznej pacjent lub osoba upoważniona jest zobligowana do potwierdzenia tego zdarzenia czytelnym podpisem w „Ewidencji wydanej dokumentacji medycznej”
 4. Karty leczenia pacjentów regularnie są zapisywane w zahasłowanych plikach pdf na nośnikach pendrive.
 5. Współwłaścicielami dokumentacji medycznej z uprawnieniami do jej edycji poprzez dodawanie kolejnych wizyt są lekarze z praktyk lekarskich działających we wspólnej siedzibie w Łodzi, przy ul. Wileńskiej 38

XI. Przebieg udzielania świadczeń- pobieranie i wysokość opłat
§ 19

 1. Odpłatność za świadczone usługi następuje po każdej wizycie zgodnie z obowiązującym cennikiem, który stanowi załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszego regulaminu organizacyjnego.
 2. Zapłata za wykonane świadczenie zdrowotne może być dokonana gotówką, kartą płatniczą lub przelewem na wskazany rachunek bankowy.
 3. Każda indywidualna wpłata pacjenta jest wprowadzona do kasy fiskalnej, pacjent zawsze otrzymuje paragon fiskalny lub na życzenie fakturę.
 4. Przed przystąpieniem do wykonania pracy protetycznej pacjent proszony jest o wpłatę zaliczki w wysokości 30-50% wykonywanej usługi. Pozostałą część pacjent opłaca na kolejnych wizytach leczenia protetycznego.
 5. Przed wizytami na leczenie multizachowawcze (kilka zębów), które trwają dłużej niż 1,0h pobierane są przedpłaty w wysokości: 200zł
  które są następnie odliczane od wizyty.
 6. Przed zabiegami chirurgicznymi po pierwszym przypominającym SMS i uzyskaniu potwierdzenia wizyty, pacjent jest proszony o wpłatę zadatku w ciągu czterech dni, w wysokości 100zł. Brak wpłaty automatycznie anuluje wizytę, o czym pacjent jest informowany.                                      Nr konta: 25114020040000320276631496
 7. Zadatek chirurgiczny jest odliczany od kosztów zabiegu, na najbliższym spotkaniu. W przypadku niezgłoszenia się na zadatkowaną wizytę i wcześniejszego niepowiadomienia o tym Praktyki Lekarskiej (co najmniej dzień przed wizytą do godziny 16:00), zadatek przepada.
 8. Jeśli na spotkanie zachowawcze, endodotyczne i protetyczne pacjent się nie zgłosi (czas na odwołanie mija dzień przed wizytą o godzinie 16:00), to przed kolejnym ustaleniem terminu, pacjent proszony jest o uiszczenie opłaty w wysokości 200zł.
  Jednocześnie wszystkie kolejne wizyty u naszych lekarzy są automatycznie anulowane.
 9. W przypadku braku gotówki i karty płatniczej, pacjent zostanie poproszony o podpisanie Oświadczenia o braku zapłaty, opłatę w takiej sytuacji będzie można uiścić w ustalonym terminie osobiście gotówką lub kartą oraz przelewem na wskazane konto bankowe.

XII. Potwierdzanie i odwoływanie wizyt
§ 20

 1. Wizytę należy odwołać co najmniej na jeden dzień roboczy wcześniej przed wyznaczoną wizytą, do godziny 16:00.
 2. Wizyty pacjentów potwierdzane są w przeddzień planowanego terminu spotkania systemowym SMS, w którym zawarta jest prośba o obowiązkowe potwierdzenie lub anulowanie wizyty.
  Wyjątek stanowią potwierdzenia na chirurgię stomatologiczną, na którą SMS wysyłane są dwukrotnie, pierwszy raz około 3tygodni wcześniej i drugi raz w przeddzień planowanego spotkania.
 3. Brak kontaktu z pacjentem lub brak zwrotnej odpowiedzi na SMS będzie skutkować automatycznym wykreśleniem najbliższej i wszystkich, kolejnych wizyt.
 4. W przypadku potwierdzenia spotkania SMS, a następnie wypadku losowego, pacjenci proszeni są o bezzwłoczny kontakt SMS na ten numer telefonu, na który było wysyłane potwierdzenie lub kontakt telefoniczny 426868014 w celu odwołania takiej wizyty.

XIII. Prawa i obowiązki pacjenta
§ 21

 1. Pacjentowi korzystającemu ze świadczeń zdrowotnych udzielanych w ramach działalności prowadzonej przez praktykę lekarską przysługują prawa przewidziane w ustawie z dnia 6.XI.2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 2. Informacja o prawach pacjenta udostępniona jest pacjentom w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych w formie pisemnej w miejscu ogólnodostępnym (załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu organizacyjnego)

§ 22

Pacjent, którego prawa zostały naruszone w trakcie korzystania ze świadczeń medycznych placówki, ma prawo do złożenia ustnej lub pisemnej skargi do właściciela Praktyki Lekarskiej. Pacjenci mają także prawo zgłaszania uwag, wniosków i skarg osobom udzielającym im świadczeń zdrowotnych (tj pozostałych praktyk lekarskich) lub w Rejestracji.

§ 23

Do obowiązków pacjenta należy:

 1. przestrzeganie regulaminu organizacyjnego
 2. przestrzeganie zakazu palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych oraz spożywania alkoholu na terenie Praktyki Lekarskiej
 3. przestrzeganie higieny osobistej ( w tym higieny jamy ustnej)- placówka dysponuje jednorazowymi, bezpłatnymi szczoteczkami do zębów
 4. przestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz zasad przeciwpożarowych
 5. przestrzeganie zaleceń lekarza
                                                                           XIV. Postępowanie w stanie epidemii w Polsce

§ 24

 1. Praktyka Lekarska podczas ogłoszonego stanu zagrożenia epidemicznego stosuje się do zaleceń Ministerstwa Zdrowia oraz Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. W czasie trwania epidemii Praktyka Lekarska przyjmuje pacjentów w trybie pilnym lub przyśpieszonym.
 2. Praktyka Lekarska przyjmuje pacjentów zgodnie z procedurami (załącznik nr6)
 3. W czasie trwania epidemii załącznik nr 6 obowiązuje wszystkie praktyki lekarskie korzystające z siedziby Praktyki Lekarskiej tj. Łódź, ul.Wileńska 38
  XIV. Postanowienia końcowe

§ 25

 1. Regulamin organizacyjny Praktyki Lekarskiej został nadany przez właściciela
  i wchodzi w życie z dniem podpisania. Podanie regulaminu do wiadomości pacjentów następuje poprzez udostępnienie do w Rejestracji wraz cennikiem (załączniki nr 1 i nr 2) i klauzulą RODO (załącznik nr 5).
 2. Traci moc obowiązujący regulamin z dnia 02.05.2005 roku.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych


Zgodnie z art 13 us.1 u ust 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L119/1 z 4 maja 2016(dalej: Ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
STOMED -Marcin Kozakiewicz, jako Administrator danych osobowych Akceptanta będącego osobą fizyczną (osoba której dane dotyczą), podaje następujące informacje.

 1. Administratorem danych osobowych pacjentów jest STOMED- Marcin Kozakiewicz, zwany dalej: „Administratorem”.
 2. Kontakt z Administratorem:
  94-011 Łódź, ul. Wileńska 3
  tel. 42 6868014
  e-mail: stomed@stomed.org.pl
 3. Inspektor danych osobowych : prof.dr hab.n.med. Marcin Kozakiewicz
 4. Administrator przetwarza dane osobowe w celu ochrony stanu zdrowia pacjentów, świadczenia usług medycznych, zarządzaniem usługami (w tym przypominające o wizycie SMS i kontakty telefoniczne związanie z terminami) oraz leczenia.
  Podstawą prawną przetwarzania pozyskanych danych jest Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 5. Dane osobowe pacjentów przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów (w tym mogą być przekazane w celu przeprowadzenia badań diagnostycznych, m.in.histopatologicznych do ZOZ Diagnostyka oraz wykonania prac protetycznych, m.in. Pracowni Protetycznych (odpowiednie umowy).
 6. Nie udostępniamy danych osobowych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
 7. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 8. Dane pacjentów będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwym przepisem prawa.( Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta).
 9. Pacjent ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również ma prawo do ograniczenia przetwarzania danych w zakresie przewidzianym przepisami prawa( Ustawa z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta).
 10. Zasady udostępnienia dokumentacji medycznej zostały określone przez przepisy polskiego prawa ( Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta).
 11. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora pacjentowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 12.  Przekazanie Administratorowi danych osobowych pacjentów jest wymogiem ustawowym. Dotyczy każdego Pacjenta, wobec którego realizujemy cele opisane w punkcie 4.
 13. Administrator nie podejmuje wobec pacjentów zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 14. Zabezpieczenie danych osobowych następuje w sposób zawarty w szczegółowych procedurach.